[Cửa hàng đặc biệt] Cập nhật thông tin cửa hàng đặc biệt tháng 8 tuần 1

Xin chào các nhà chinh phục

Tôi là GM Artemia từ King’s Raid.

Xin giới thiệu đến các bạn thông tin cập nhật Cửa hàng đặc biệt Tuần 1 Tháng 8.

Cập nhật Cửa hàng đặc biệt lần này sẽ bao gồm <Summer Promotion>.

Nội dung chi tiết vui lòng tham khảo thông tin bên dưới!

[Cập nhật Cửa hàng đặc biệt Tuần 1 Tháng 8]─────────────


▌Summer Promotion <Thông tin Promotion>
– Có thể kiểm tra sản phẩm Promotion ở mục [Cửa hàng đặc biệt > Gói > Cửa hàng đặc biệt mùa Hè].
:: Các sản phẩm liên quan đến Promotion sẽ được cấp ở dạng ‘gói’.
:: Có thể kiểm tra gói sản phẩm ngay khi mua tại [Kho > Hàng tiêu dùng].
– Trong thời gian promotion có thể nhận được ‘Token Mùa hè’ khi mở sản phẩm đã mua.
– Thu thập ‘Token Mùa hè’ có thể đổi các vật phẩm đặc biệt ở mục [Token Shop mùa Hè].
– Thời gian cấp ‘Token Mùa hè’: ~ trước bảo trì ngày 17/8 (Thứ 3) (sau thời gian này sẽ không thể nhận được token khi mở các gói sản phẩm promotion)
– Thời gian duy trì Token Shop mùa Hè: ~ trước bảo trì ngày 31/8 (Thứ 3) (sau thời gian này tất cả các token đang sở hữu sẽ bị xóa bỏ)

▌Summer Promotion <Sản phẩm cập nhật>
▶ Gói hộp may mắn mùa Hè nhỏ
– Vị trí: Gói > Token Shop Mùa Hè
– Thời gian: sau bảo trì ngày 3/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 17/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi ngày 1 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ hàng ngày)

※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Tỉ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Hộp may mắn mùa Hè’.

▶ Gói hộp may mắn mùa Hè lớn
– Vị trí: Gói > Token Shop Mùa Hè
– Thời gian: sau bảo trì ngày 3/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 17/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 5 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ thứ 2 hàng tuần)

※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Tỉ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Hộp may mắn mùa Hè’.

▶ Gói anh hùng T5 mùa Hè

– Vị trí: Gói > Token Shop Mùa Hè
– Thời gian: sau bảo trì ngày 3/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 17/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn anh hùng T5 cấp 100: ~ có thể chọn đến Isaiah (không áp dụng chọn anh hùng NPC)
– Cấp bù 1.550 Mảnh vũ khí chuyên dụng nếu đã sở hữu hết mọi anh hùng có trong Thẻ chọn anh hùng.

▶ Gói đá thức tỉnh vũ khí chuyên dụng mùa Hè 1

– Vị trí: Gói > Token Shop Mùa Hè
– Thời gian: sau bảo trì ngày 3/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 17/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

※ Đá thức tỉnh vũ khí chuyên dụng:có thể sử dụng làm nguyên liệu cường hóa vũ khí chuyên dụng của các anh hùng và có tỉ lệ cường hóa thành công giống như vũ khí chuyên dụng 0 sao. (không áp dụng anh hùng NPC)

▶ Gói đá thức tỉnh vũ khí chuyên dụng mùa Hè 2

– Vị trí: Gói > Token Shop Mùa Hè
– Thời gian: sau bảo trì ngày 3/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 17/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

※ Đá thức tỉnh vũ khí chuyên dụng:có thể sử dụng làm nguyên liệu cường hóa vũ khí chuyên dụng của các anh hùng và có tỉ lệ cường hóa thành công giống như vũ khí chuyên dụng 0 sao. (không áp dụng anh hùng NPC)

▶ Gói đá thức tỉnh bảo vật chuyên dụng mùa Hè 1

– Vị trí: Gói > Token Shop Mùa Hè
– Thời gian: sau bảo trì ngày 3/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 17/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

※ Đá thức tỉnh bảo vật chuyên dụng: dùng làm nguyên liệu cường hóa bảo vật chuyên dụng của các anh hùng cà có tỉ lệ cường hóa thành công đồng nhất với bảo vật chuyên dụng 0 sao.

▶ Gói đá thức tỉnh bảo vật chuyên dụng mùa Hè 2

– Vị trí: Gói > Token Shop Mùa Hè
– Thời gian: sau bảo trì ngày 3/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 17/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

※ Đá thức tỉnh bảo vật chuyên dụng: dùng làm nguyên liệu cường hóa bảo vật chuyên dụng của các anh hùng cà có tỉ lệ cường hóa thành công đồng nhất với bảo vật chuyên dụng 0 sao.

▶ Gói vũ khí linh hồn mùa Hè 1

– Vị trí: Gói > Token Shop Mùa Hè
– Thời gian: sau bảo trì ngày 3/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 17/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện


▶ Gói vũ khí linh hồn mùa Hè 2

– Vị trí: Gói > Token Shop Mùa Hè
– Thời gian: sau bảo trì ngày 3/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 17/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện

※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Tỉ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong Rương Ether may mắn đặc biệt.

▶ Gói cường hóa Công nghệ Ma thuật mùa Hè

– Vị trí: Gói > Token Shop Mùa Hè
– Thời gian: sau bảo trì ngày 3/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 17/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 4 lần trong thời gian sự kiện


▶ Gói Vé luyện lại may mắn mùa Hè 1

– Vị trí: Gói > Token Shop Mùa Hè
– Thời gian: sau bảo trì ngày 3/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 17/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

※ Có thể nhận được miễn phí ‘1 Hộp Vé luyện lại may mắn’ ở lần mua thứ 2.
※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Tỉ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Hộp Vé luyện lại may mắn’.

▶ Gói Vé luyện lại may mắn mùa Hè 2

– Vị trí: Gói > Token Shop Mùa Hè
– Thời gian: sau bảo trì ngày 3/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 17/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

※ Có thể nhận được miễn phí ‘1 Hộp Vé luyện lại may mắn’ ở lần mua thứ 2.
※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Tỉ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Hộp Vé luyện lại may mắn’.

▶ Gói Vé luyện lại may mắn mùa Hè 3

– Vị trí: Gói > Token Shop Mùa Hè
– Thời gian: sau bảo trì ngày 3/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 17/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Tỉ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Hộp Vé luyện lại may mắn’.

▶ Gói thức tỉnh vũ khí chuyên dụng mùa Hè

– Vị trí: Gói > Token Shop Mùa Hè
– Thời gian: sau bảo trì ngày 3/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 17/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

※ Đá thức tỉnh vũ khí chuyên dụng: có thể sử dụng làm nguyên liệu cường hóa vũ khí chuyên dụng của các anh hùng và có tỉ lệ cường hóa thành công giống như vũ khí chuyên dụng 0 sao. (không áp dụng anh hùng NPC)
※ Thẻ chọn cổ vật của Lua: có thể chọn và nhận được 1 trong số tất cả cổ vật ngoại trừ [Cổ vật King’s Pass].

▶ Gói thức tỉnh bảo vật chuyên dụng mùa Hè

– Vị trí: Gói > Token Shop Mùa Hè
– Thời gian: sau bảo trì ngày 3/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 17/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

※ Đá thức tỉnh bảo vật chuyên dụng: dùng làm nguyên liệu cường hóa bảo vật chuyên dụng của các anh hùng cà có tỉ lệ cường hóa thành công đồng nhất với bảo vật chuyên dụng 0 sao.
※ Thẻ chọn cổ vật của Lua: có thể chọn và nhận được 1 trong số tất cả cổ vật ngoại trừ [Cổ vật King’s Pass].

▶ Gói stamina giá đặc biệt mùa Hè

– Vị trí: Gói > Token Shop Mùa Hè
– Thời gian: sau bảo trì ngày 3/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 17/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi ngày 1 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ hàng ngày)


▶ Gói Độ thân hữu giá đặc biệt mùa Hè

– Vị trí: Gói > Token Shop Mùa Hè
– Thời gian: sau bảo trì ngày 3/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 17/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi ngày 1 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ hàng ngày)


▶ Coupon đá linh hồn ngẫu nhiên giá đặc biệt mùa Hè

– Vị trí: Gói > Token Shop Mùa Hè
– Thời gian: sau bảo trì ngày 3/8 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 9/8 (Thứ 2)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện


▶ Thẻ triệu hồi tất cả trong một giá đặc biệt mùa Hè

– Vị trí: Gói > Token Shop Mùa Hè
– Thời gian: 00:00 ngày 10/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 17/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện


▶ Rương may mắn mùa hè

– Vị trí: Gói > Token Shop Mùa Hè
– Thời gian: sau bảo trì ngày 3/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 17/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi ngày 1 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ hàng ngày)
– Giá: 1,000 Ruby

※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Tỉ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Hộp may mắn mùa Hè’.

▶ Coupon đá linh hồn ngẫu nhiên

– Vị trí: Gói > Token Shop Mùa Hè
– Thời gian: sau bảo trì ngày 3/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 17/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 4,000 ruby


▶ Rương Ether may mắn

– Vị trí: Gói > Token Shop Mùa Hè
– Thời gian: sau bảo trì ngày 3/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 17/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 20 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 2,000 Ruby

※ Có thể nhận được miễn phí ’20 Ether rực rỡ’ ở lần mua thứ 5, thứ 10, thứ 15, thứ 20.
※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Tỉ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Rương Ether may mắn’.

▶ Hộp đồ ăn Raider

– Vị trí: Gói > Token Shop Mùa Hè
– Thời gian: sau bảo trì ngày 3/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 17/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 1,000 Ruby


▶ Cổ tự huyền bí: Velkazar

– Vị trí: Gói > Token Shop Mùa Hè
– Thời gian: sau bảo trì ngày 3/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 17/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 1,500 Ruby


▶ Nước phép stamina

– Vị trí: Gói > Token Shop Mùa Hè
– Thời gian: sau bảo trì ngày 3/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 17/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 10,000,000 vàng


▌Summer Promotion <Token Shop>
“Mở Token shop nơi có thể sử dụng các Token Mùa hè. (~ trước cập nhật ngày 31/8 (Thứ 3))”
– Có thể kiểm tra Token Shop tại mục [Cửa hàng đặc biệt > Gói > Shop Token Mùa hè].

– Trong thời gian promotion, có thể sử dụng ‘Token mùa hè’ đã thu thập được để đổi các sản phẩm đặc biệt.

※ Sau thời gian này tất cả các token đang sở hữu sẽ bị xóa bỏ.

※Vui lòng kiểm tra hạng mục [Tỉ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Rương Lõi phù phép may mắn’.

※ Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng: có thể chọn và nhận được 1 trong số vũ khí chuyên dụng của các anh hùng (không áp dụng cho anh hùng NPC).
※ Vé chuyển dịch thức tỉnh vũ khí chuyên dụng (đến Isaiah): Khi sử dụng, có thể hoán đổi Độ thức tỉnh của vũ khí chuyên dụng 4 hoặc 5 sao cho vũ khí chuyên dụng khác. (~ có thể chọn đến Isaiah/ Đối với vũ khí chuyên dụng NPC, chỉ có thể hoán đổi Độ thức tỉnh giữa các vũ khí chuyên dụng NPC với nhau.)
※ Vé chuyển dịch thức tỉnh bảo vật chuyên dụng (đến Isaiah): Khi sử dụng, có thể hoán đổi Độ thức tỉnh của bảo vật chuyên dụng 4 hoặc 5 sao cho bảo vật chuyên dụng khác. (Có thể chọn đến bảo vật chuyên dụng của Isaiah bao gồm cả NPC.)
– Bonus khi thức tỉnh thất bại cũng sẽ được chuyển dịch, nhưng không thể chuyển dịch Giải phóng linh hồn/ nâng cấp/ cường hóa Vũ khí chuyên dụng.
※ Vé chuyển dịch vũ khí linh hồn (đến Isaiah): Chỉ có thể chuyển từ trang bị có chỉ số nâng cấp cao hơn sang trang bị có chỉ số nâng cấp thấp hơn. (không thể chuyển từ thấp qua cao)
– Khi sử dụng, có thể hoán đổi chỉ số nâng cấp, chỉ số cường hóa Ether, chỉ số Ether đã nạp (bao gồm cả chỉ số nạp vượt quá quy định) và tỷ lệ phân bổ lại chỉ số năng lực của vũ khí linh hồn sang vũ khí linh hồn hoặc vũ khí chuyên dụng khác.
– Có thể áp dụng chuyển dịch cho cả anh hùng thường / NPC, không thể chuyển dịch độ thức tỉnh của vũ khí chuyên dụng / bonus thất bại.


▌Bổ sung sản phẩm [Sinh nhật]

▶ Gói Happy B-Day Cleo!

– Vị trí: Gói > Sinh nhật
– Thời gian: sau bảo trì ngày 3/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 31/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện


▶ Gói Happy B-Day Pansirone!

– Vị trí: Gói > Sinh nhật
– Thời gian: sau bảo trì ngày 3/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 31/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện


▶ Gói Happy B-Day Phillop!

– Vị trí: Gói > Sinh nhật
– Thời gian: sau bảo trì ngày 3/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 31/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện


▶ Gói Happy B-Day Luna!

– Vị trí: Gói > Sinh nhật
– Thời gian: sau bảo trì ngày 3/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 31/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện


▶ Gói Happy B-Day Epis!

– Vị trí: Gói > Sinh nhật
– Thời gian: sau bảo trì ngày 3/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 31/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện


▶ Gói Happy B-Day Cecilia!

– Vị trí: Gói > Sinh nhật
– Thời gian: sau bảo trì ngày 3/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 31/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện


▶ Gói Happy B-Day Ricardo!

– Vị trí: Gói > Sinh nhật
– Thời gian: sau bảo trì ngày 3/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 31/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện


▶ Gói Happy B-Day Dosarta!

– Vị trí: Gói > Sinh nhật
– Thời gian: sau bảo trì ngày 3/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 31/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện


▶ Gói Happy B-Day Gladi!

– Vị trí: Gói > Sinh nhật
– Thời gian: sau bảo trì ngày 3/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 31/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện


▌Bổ sung sản phẩm [Công nghệ ma thuật]

▶ Gói phù phép ma thuật

– Vị trí: Gói > Công nghệ ma thuật
– Thời gian: sau bảo trì 3/8 (Thứ 3) ~ bán thường
– Giới hạn mua: mỗi tài khoản 2 lần

※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Tỉ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Rương Lõi phù phép may mắn’.

▌Bổ sung sản phẩm [Định giá]

▶ Đá linh hồn ngẫu nhiên từng ngày một (7 ngày)

– Vị trí: Gói > Định giá
– Thời gian: sau bảo trì 3/8 (Thứ 3) ~ bán thường
– Giới hạn mua: 7 ngày kể từ ngày mua trong thời gian sự kiện
– Nội dung: trong vòng 7 ngày cấp ‘ Coupon đá linh hồn ngẫu nhiên’ hàng ngày (tổng cộng có thể nhận ’10 Coupon đá linh hồn ngẫu nhiên’)


▌Tỉ lệ

[Tỉ lệ và cấu tạo vật phẩm trong Hộp may mắn mùa Hè]

※ Khi mở ‘Hộp may mắn mùa Hè’, có thể nhận được 1 trong số ‘Hộp mùa hè’ cùng cấp và ‘Hộp may mắn mùa hè’ cấp cao hơn theo tỉ lệ.
※ ‘Hộp may mắn mùa hè’ bào gồm 1~4 cấp, ‘Hộp mùa hè’ bao gồm 1~5 cấp.

[Cấu tạp Hộp mùa hè][Tỉ lệ và cấu tạo vật phẩm trong Rương Ether may mắn đặc biệt]

※ Có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong số các vật phẩm trên khi mở ‘Rương Ether may mắn đặc biệt’.

[Tỉ lệ và cấu tạo vật phẩm trong Rương Ether may mắn]

※ Có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong số các vật phẩm trên khi mở ‘Rương Ether may mắn’.

[Tỉ lệ và cấu tạo vật phẩm trong Hộp Vé luyện lại may mắn]

※ Có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong số các vật phẩm trên khi mở ‘Hộp Vé luyện lại may mắn’.

[Tỉ lệ và cấu tạo vật phẩm trong Rương Lõi phù phép may mắn]

※ Có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong số các vật phẩm trên khi mở ‘Rương Lõi phù phép may mắn’.
───────────────────────

Vừa rồi là toàn bộ nội dung cập nhật tại Cửa hàng đặc biệt tuần 1 tháng 8.

Chúc các nhà chinh phạt có khoảng thời gian vui vẻ cùng King’s Raid.

Xin cảm ơn

GM Artemia

Comment