[Cửa hàng đặc biệt] Cập nhật thông tin cửa hàng đặc biệt tháng 4 tuần 2

Xin chào các nhà chinh phục

Tôi là GM Artemia từ King’s Raid.

Xin giới thiệu đến các bạn thông tin cập nhật Cửa hàng đặc biệt Tuần 2 Tháng 4.

[Cập nhật Cửa hàng đặc biệt Tuần 2 Tháng 4]─────────────

▌Sản phẩm cập nhật

▶ Gói anh hùng tháng Tư
– Thời gian: trước bảo trì ngày 6/4 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 27/4 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn anh hùng T5 cấp 100: ~ Lucikiel
※ Thẻ chọn trang phục (đến Đời thường 2021): ~ Có thể chọn đến Đời thường 2021.

▶ Gói đặc biệt tháng Tư 1
– Thời gian: trước bảo trì ngày 6/4 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 27/4 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 3 lần trong thời gian sự kiện (được đặt lại vào 00:00 giờ thứ 2 hàng tuần)

※ Thẻ chọn trang bị chuyên dụng: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 vũ khí chuyên dụng hoặc bảo vật chuyên dụng. (bao gồm anh hùng mới, không áp dụng chọn với Vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
※ Thẻ chọn trang bị chuyên dụng 1 sao: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 vũ khí chuyên dụng hoặc bảo vật chuyên dụng ở trạng thái 1 sao. (~ có thể chọn đến Estelle / không áp dụng chọn Vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
※ Thẻ chọn cổ vật thường: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được cổ vật. (Không thể nhận được cổ vật Velkazar, Boss Thế Giới, Shakmeh và cổ vật sự kiện.)

▶ Gói đặc biệt tháng Tư 2
– Thời gian: trước bảo trì ngày 6/4 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 27/4 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 3 lần lần trong thời gian sự kiện (được đặt lại vào 00:00 giờ thứ 2 hàng tuần)

※ Thẻ chọn trang bị chuyên dụng 2 sao: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 vũ khí chuyên dụng hoặc bảo vật chuyên dụng 2 sao. (~ có thể chọn đến Estelle / không áp dụng chọn Vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
※ Thẻ chọn cổ vật đặc biệt: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 cổ vật thường hoặc sự kiện. (không áp dụng chọn cổ vật Boss Thế giới / Velkazar / Shakmeh)
※ Rương Ether may mắn: có thể nhận được 1 trong số các vật phẩm bên dưới.

[Cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm Rương Ether may mắn]

▶ Gói chọn trang bị Công nghệ Ma thuật tháng Tư
– Thời gian: trước bảo trì ngày 6/4 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 27/4 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 3 lần lần trong thời gian sự kiện (được đặt lại vào 00:00 giờ thứ 2 hàng tuần)

※ Thẻ chọn trang bị Công nghệ Ma thuật (kỹ năng bổ sung 1): có thể chọn và nhận được một trong các trang bị công nghệ ma thuật. (không thể chọn tùy chọn bổ sung)
※ Rương chọn Đá cường hóa trang bị Công nghệ Ma thuật: Khi sử dụng, sẽ chọn và nhận được 1 trong các Đá cường hóa trang bị Công nghệ Ma thuật của 7 lớp.

▶ Combo Vũ khí linh hồn tháng Tư 1 ~ 2
– Thời gian: trước bảo trì ngày 6/4 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 27/4 (Thứ 3)

※ Thông tin về sản phẩm mua theo bậc

– Sản phẩm trên là sản phẩm được bán theo bậc, trường hợp đã thanh toán vật phẩm bậc 1 thì vật phẩm bậc 2 sẽ được hiển thị tiếp theo.
– Do là vật phẩm bán theo bậc nên khi hủy/ trả sẽ tiến hành hủy/ trả của vật phẩm bậc cao nhất đã mua trở xuống.
– Trường hợp sản phẩm ở bậc cao nhất quá 7 ngày kể từ ngày mua hoặc đã tiến hành sử dụng sẽ không thể đổi/ trả. Theo đó, các sản phẩm ở bậc trước đó cũng sẽ không thể đổi/ trả.

Gói luyện lại 1
– Thời gian: trước bảo trì ngày 6/4 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 27/4 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 5 lần trong thời gian sự kiện

▶ Gói luyện lại 2
– Thời gian: trước bảo trì ngày 6/4 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 27/4 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 5 lần trong thời gian sự kiện

▶ Gói stamina giá đặc biệt
– Thời gian: trước bảo trì ngày 6/4 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 27/4 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi ngày 1 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00:00 giờ hàng ngày)

▶ Gói Độ thân hữu giá đặc biệt
– Thời gian: trước bảo trì ngày 6/4 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 27/4 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi ngày 1 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00:00 giờ hàng ngày)

▶ Gói Ruby khuyến mãi đặc biệt 1
– Thời gian: trước bảo trì ngày 6/4 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 27/4 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện

▶ Gói Ruby khuyến mãi đặc biệt 2
– Thời gian: trước bảo trì ngày 6/4 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 27/4 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện

▶ Gói Ruby khuyến mãi đặc biệt 3
– Thời gian: trước bảo trì ngày 6/4 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 27/4 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện

▶ Gói thử thách may mắn
– Thời gian: trước bảo trì ngày 6/4 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 27/4 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

※ Rương thử thách may mắn: có thể nhận được 1 trong số các vật phẩm bên dưới.

[Xác suất & Cấu tạo Rương thử thách may mắn]

▶ Thẻ chọn cổ vật thường
– Thời gian: trước bảo trì ngày 6/4 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 27/4 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 8,000 ruby

※ Thẻ chọn cổ vật thường: có thể chọn và nhận được 1 trong số các cổ vật thường. (không thể chọn cổ vật sự kiện / Boss Thế giới / Velkazar/ Shakmeh)

▶ Thẻ chọn cổ vật sự kiện
– Thời gian: trước bảo trì ngày 6/4 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 27/4 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 8,000 ruby

※ Thẻ chọn cổ vật sự kiện: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 trong số các cổ vật sự kiện. (không thể chọn cổ vật thường / Boss Thế giới / Velkazar / Shakmeh)

▶ Bia đá thử thách
– Thời gian: trước bảo trì ngày 6/4 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 27/4 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 800 ruby

▶ Gia hộ của Thần vương
– Thời gian: trước bảo trì ngày 6/4 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 27/4 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 1,000 ruby

▌Thông tin cải tiến sản phẩm Gói khuyến nghị
※ Nội dung sản phẩm cơ bản đã được thay đổi, chỉ những tài khoản chưa đạt được điều kiện thì mới hiển thị nội dung thông tin sản phẩm cũ.
※ Trường hợp đã mua sản phẩm này trước bảo trì ngày 6/4 (Thứ 3), không thể mua gói sản phẩm đã được cải tiến.

▶ Thẻ chọn Dealer khuyến nghị
– Thời gian: sau bảo trì ngày 6/4 (Thứ 3) ~ bán thường
– Giới hạn mua: mỗi tài khoản 1 lần
– Vị trí: Gói > Tân binh

※ Hiển thị sau khi hoàn thành [Màn 1-9].
※ Anh hùng có thể chọn: Laudia, Artemia, Cecilia, Pansirone
※ Khi chọn anh hùng, có thể nhận được anh hùng ở trạng thái 5 sao cấp 100.
※ Trường hợp đã sở hữu tất cả anh hùng có thể chọn sẽ được nhận các mảnh ghép cần để tăng trưởng anh hùng theo lớp của anh hùng tương ứng.

▶ Gói trang bị chuyên dụng dealer khuyến nghị tất cả trong một

– Thời gian: sau bảo trì ngày 6/4 (Thứ 3) ~ bán thường
– Giới hạn mua: mỗi tài khoản 1 lần
– Vị trí: Gói > Tân binh

※ Sau khi sử dụng ‘Thẻ chọn Dealer khuyến nghị’, gói sản phẩm sẽ được hiển thị sau khi hoàn thành [Màn 1-14].
※ Đối với sản phẩm này, sẽ nhận được 1 Vũ khí chuyên dụng và 4 loại Bảo vật chuyên dụng (mỗi skill 1 loại) của anh hùng đã chọn ở ‘Thẻ chọn anh hùng T5 cấp 100 (Dealer khuyến nghị)’.

▶ Cổ vật Dealer khuyến nghị
– Thời gian: sau bảo trì ngày 6/4 (Thứ 3) ~ bán thường
– Giới hạn mua: mỗi tài khoản 1 lần
– Vị trí: Gói > Tân binh

※ Sản phẩm sẽ hiển thị sau khi mua ‘Thẻ chọn Dealer khuyến nghị’.

▶ Thẻ chọn Supporter khuyến nghị
– Thời gian: sau bảo trì ngày 6/4 (Thứ 3) ~ bán thường
– Giới hạn mua: mỗi tài khoản 1 lần
– Vị trí: Gói > Tân binh

※ Sản phẩm sẽ được hiển thị sau khi hoàn tất [Màn 1-18].
※ Anh hùng có thể chọn: Rephy, Laias, Annette, Rehartna
※ Có thể nhận được anh hùng ở trạng thái 5 sao cấp 100 khi chọn anh hùng.
※ Trường hợp đã sở hữu tất cả anh hùng có thể chọn sẽ được nhận các mảnh ghép cần để tăng trưởng anh hùng theo lớp của anh hùng tương ứng.

▶ Gói tất cả trong một Supporter khuyến nghị
– Thời gian: sau bảo trì ngày 6/4 (Thứ 3) ~ bán thường
– Giới hạn mua: mỗi tài khoản 1 lần
– Vị trí: Gói > Tân binh

※ Gói sản phẩm sẽ hiển thị sau khi sử dụng ‘Thẻ chọn Supporter khuyến nghị’ và hoàn thành [Màn 1-19].
※ Đối với sản phẩm này, sẽ nhận được 1 Vũ khí chuyên dụng và 4 loại Bảo vật chuyên dụng (mỗi skill 1 loại) của anh hùng đã chọn ở ‘Thẻ chọn anh hùng T5 cấp 100 (Supporter khuyến nghị)’.

▶ Cổ vật Supporter khuyến nghị
– Thời gian: sau bảo trì ngày 6/4 (Thứ 3) ~ bán thường
– Giới hạn mua: mỗi tài khoản 1 lần
– Vị trí: Gói > Tân binh

※ Gói sản phẩm sẽ hiển thị sau khi mua ‘Thẻ chọn Supporter khuyến nghị’.

▶ Thẻ chọn Tanker khuyến nghị
– Thời gian: sau bảo trì ngày 6/4 (Thứ 3) ~ bán thường
– Giới hạn mua: mỗi tài khoản 1 lần
– Vị trí: Gói > Tân binh

※ Sản phẩm sẽ hiển thị sau khi hoàn tất [Màn 2-4].
※ Anh hùng có thể chọn: Phillop, Jane, Neraxis, Glenwys
※ Có thể nhận được anh hùng ở trạng thái 5 sao cấp 100 khi chọn anh hùng.
※ Trường hợp đã sở hữu tất cả anh hùng có thể chọn sẽ được nhận các mảnh ghép cần để tăng trưởng anh hùng theo lớp của anh hùng tương ứng.

▶ Gói tất cả trong một Tanker khuyến nghị
– Thời gian: sau bảo trì ngày 6/4 (Thứ 3) ~ bán thường
– Giới hạn mua: mỗi tài khoản 1 lần
– Vị trí: Gói > Tân binh

※ Sản phẩm sẽ được hiển thị sau khi sử dụng ‘Thẻ chọn Tanker khuyến nghị’ và hoàn thành [Màn 2-5].
※ Đối với sản phẩm này, sẽ nhận được 1 Vũ khí chuyên dụng và 4 loại Bảo vật chuyên dụng (mỗi skill 1 loại) của anh hùng đã chọn ở ‘Thẻ chọn anh hùng T5 cấp 100 (Tanker khuyến nghị)’.

▶ Cổ vật Tanker khuyến nghị
– Thời gian: sau bảo trì ngày 6/4 (Thứ 3) ~ bán thường
– Giới hạn mua: mỗi tài khoản 1 lần
– Vị trí: Gói > Tân binh

※ Sản phẩm sẽ hiển thị sau khi mua ‘Thẻ chọn Tanker khuyến nghị’/.

▌Sản phẩm Hot Deal

※ Đối với các sản phẩm Hot Deal, sau khi thỏa mãn được các điều kiện ban đầu thì cửa sổ thông tin sẽ được hiển thị và chỉ có thể tiến hành mua trong một thời gian nhất định sau khi cửa sổ được hiển thị.
※ Không thể mua sản phẩm tương ứng khi đã vượt quá thời gian hiển thị gói sản phẩm

▶ Gói hoàn thành Chương 1
– Thời gian: sau bảo trì ngày 6/4 (Thứ 3) ~ bán thường
– Giới hạn mua: mỗi tài khoản 1 lần / duy trì trong vòng 3 giờ sau khi bảng hiển thị xuất hiện
– Vị trí: Gói > Sự kiện
– Giá: Miễn phí

※ Thẻ chọn trang phục (đến Đời thường 2021): ~ Có thể chọn đến Đời thường 2021.

▶ Gói hoàn thành Chương 2
– Thời gian: sau bảo trì ngày 6/4 (Thứ 3) ~ bán thường
– Giới hạn mua: mỗi tài khoản 1 lần / duy trì trong vòng 1 giờ sau khi bảng hiển thị xuất hiện
– Vị trí: Gói > Sự kiện

▶ Gói hoàn thành Chương 4
– Thời gian: sau bảo trì ngày 6/4 (Thứ 3) ~ bán thường
– Giới hạn mua: mỗi tài khoản 1 lần / duy trì trong vòng 2 giờ sau khi bảng hiển thị xuất hiện
– Vị trí: Gói > Sự kiện

※ Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng: có thể chọn và nhận được 1 trong số vũ khí chuyên dụng của các anh hùng. (không thể chọn Vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)

▶ Gói hoàn thành Chương 6
– Thời gian: sau bảo trì ngày 6/4 (Thứ 3) ~ bán thường
– Giới hạn mua: mỗi tài khoản 1 lần / duy trì trong vòng 3 giờ sau khi bảng hiển thị xuất hiện
– Vị trí: Gói > Sự kiện

※ Thẻ chọn Vũ khí chuyên dụng / Bảo vật chuyên dụng: có thể chọn và nhận được 1 trong số Vũ khí chuyên dụng hoặc Bảo vật chuyên dụng của các anh hùng. (không thể chọn Vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
※ Thẻ chọn cổ vật đặc biệt: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 cổ vật thường hoặc sự kiện. (không thể chọn cổ vật Boss Thế Giới / Velkazar / Shakmeh)

▶ Gói hoàn thành Chương 8
– Thời gian: sau bảo trì ngày 6/4 (Thứ 3) ~ bán thường
– Giới hạn mua: mỗi tài khoản 1 lần / duy trì trong vòng 3 giờ sau khi bảng hiển thị xuất hiện
– Vị trí: Gói > Sự kiện

※ Thẻ chọn anh hùng T5 cấp 100: ~ có thể chọn đến Gremory
※ Thẻ chọn trang phục (đến Đời thường 2021): ~ Có thể chọn đến Đời thường 2021.

▶ Gói hoàn thành 9-8
– Thời gian: sau bảo trì ngày 6/4 (Thứ 3) ~ bán thường
– Giới hạn mua: mỗi tài khoản 1 lần / duy trì trong vòng 3 giờ sau khi bảng hiển thị xuất hiện
– Vị trí: Gói > Sự kiện

※ Thẻ chọn Vũ khí chuyên dụng / Bảo vật chuyên dụng 1 sao: có thể chọn và nhận được 1 trong số Vũ khí chuyên dụng hoặc Bảo vật chuyên dụng 1 sao của các anh hùng. (không thể chọn Vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)

▶ Gói hoàn thành Chương 9
– Thời gian: sau bảo trì ngày 6/4 (Thứ 3) ~ bán thường
– Giới hạn mua: mỗi tài khoản 1 lần / duy trì trong vòng 3 giờ sau khi bảng hiển thị xuất hiện
– Vị trí: Gói > Sự kiện

▶ Gói hoàn thành Chương 10
– Thời gian: sau bảo trì ngày 6/4 (Thứ 3) ~ bán thường
– Giới hạn mua: mỗi tài khoản 1 lần / duy trì trong vòng 3 giờ sau khi bảng hiển thị xuất hiện
– Vị trí: Gói > Sự kiện

───────────────────────

Vừa rồi là toàn bộ nội dung cập nhật tại Cửa hàng đặc biệt tuần 2 tháng 4.

Chúc các nhà chinh phạt có khoảng thời gian vui vẻ cùng King’s Raid.

Xin cảm ơn

GM Artemia

Comment