[Cửa hàng đặc biệt] Cập nhật thông tin cửa hàng đặc biệt tháng 3 tuần 5

Xin chào các nhà chinh phục

Tôi là GM Artemia từ King’s Raid.

Xin giới thiệu đến các bạn thông tin cập nhật Cửa hàng đặc biệt Tuần 5 Tháng 3.

[Cập nhật Cửa hàng đặc biệt Tuần 5Tháng 3]─────────────

▌Sản phẩm cập nhật

▶ Gói trang bị chuyên dụng kỷ niệm kiến quốc Orvel 1
– Thời gian: 00:00 ngày 30/4 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 6/4 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn vũ khí / bảo vật chuyên dụng: có thể chọn và nhận được 1 trong số vũ khí/ bảo vật chuyên dụng của các anh hùng. (không áp dụng chọn cho vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
※ Thẻ chọn trang bị chuyên dụng 1 sao: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 vũ khí chuyên dụng hoặc bảo vật chuyên dụng 1 sao của anh hùng. (~ Estelle / không áp dụng chọn cho vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)

▶ Gói trang bị chuyên dụng kỷ niệm kiến quốc Orvel 2
– Thời gian: 00:00 ngày 30/4 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 6/4 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn vũ khí / bảo vật chuyên dụng: có thể chọn và nhận được 1 trong số vũ khí/ bảo vật chuyên dụng của các anh hùng. (không áp dụng chọn cho vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
※ Thẻ chọn trang bị chuyên dụng 2 sao: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 vũ khí chuyên dụng hoặc bảo vật chuyên dụng 2 sao của anh hùng. (~ Estelle / không áp dụng chọn cho vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)

▶ Gói đá linh hồn kỷ niệm kiến quốc Orvel
– Thời gian: 00:00 ngày 30/4 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 6/4 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

▶ Gói chọn Ether
– Thời gian: 00:00 ngày 30/4 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 6/4 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 4 lần trong thời gian sự kiện

※ Có thể nhận được miễn phí 1 ‘Rương chọn Ether’ lần mua thứ 2, thứ 4.

[Cấu tạo và tỉ lệ của Gói chọn Ether]

※ Rương chọn Ether: có thể nhận được 1 trong số các vật phẩm trên.

▶ Gói cổ vật kỷ niệm kiến quốc Orvel
– Thời gian: 00:00 ngày 30/4 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 6/4 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn cổ vật thường: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được cổ vật. (Không thể nhận được cổ vật Velkazar, Boss Thế Giới, Shakmeh và cổ vật sự kiện.)
※ Thẻ chọn cổ vật đặc biệt: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 cổ vật thường hoặc sự kiện. (không áp dụng cho cổ vật Boss Thế giới/ Velkazar / Shakmeh)
※ Thẻ chọn cổ vật của Lua: có thể chọn và nhận 1 trong tất cả cổ vật.

───────────────────────
Vừa rồi là toàn bộ nội dung cập nhật tại Cửa hàng đặc biệt tuần 5 tháng 3.

Chúc các nhà chinh phạt có khoảng thời gian vui vẻ cùng King’s Raid.

Xin cảm ơn
GM Artemia

Comment