[Kết quả] Sự kiện Chia sẻ tin tức KING’s CRAIDERS

Tham gia sự kiện tại trang Facebook chính thức:

[EN] https://www.facebook.com/Kingsraid.EN

[VN] https://www.facebook.com/Kingsraid.VN

[TH] https://www.facebook.com/Kingsraid.TH

<Xem ngay thông tin và video của các KING’s CRAIDERS>

🔔 Tin tức KING’S CRAIDER #1 – Shal
– Video giới thiệu Shea: https://youtu.be/8bbF7rD13t4
– KING’s RAID Encyclopedia: https://discord.gg/kre

🔔 Tin tức KING’S CRAIDER #2 – Valella
– Video Liên minh vinh quang: https://youtu.be/p0zJvHtDZ4o
– Trang Twitter: https://twitter.com/ValellaMoon

🔔 Tin tức KING’S CRAIDER #3 – Owl Night Gaming
– Video hướng dẫn King’s Raid: https://youtu.be/JAwPCrunT0Q
– Kênh YouTube: https://www.youtube.com/c/OwlNightGaming/videos

🔔 Tin tức KING’S CRAIDER #4 – Sorey101
– Kênh Discord: https://discord.gg/sorey101
– Kênh YouTube: https://www.youtube.com/user/ali5541

Comment