[Kết quả] Đố vui O/X Guild đã khác xưa!

※ Ở câu hỏi thứ 2, do nội dung hướng dẫn ở Ghi chú cập nhật có sự thay đổi nên chúng tôi sẽ tiến hành công nhận đáp án đúng cả O và X. Xin cáo lỗi vì đã gây nên sự hỗn loại về thông tin.

Comment