[Sự kiện] KRO Cùng vui Kỷ niệm ngày Kiến quốc Orvel

Video chúc mừng ngày Kỷ niệm kiến quốc Orvel: https://twitter.com/Play_KINGsRAID/status/1367671539735293952?s=20

Tranh vẽ chúc mừng Kỷ niệm kiến quốc Orvel: https://twitter.com/Play_KINGsRAID/status/1367671517287378948?s=20

** Lưu ý: Vui lòng nhấn Thích và RT ở 2 bài đăng Video chúc mừng và Tranh vẽ chúc mừng Kỷ niệm kiến quốc Orvel. Các lượt Thích và RT bài đăng thông báo sự kiện sẽ không được tính vào tổng số lượt mục tiêu.

1 thought on “[Sự kiện] KRO Cùng vui Kỷ niệm ngày Kiến quốc Orvel”

Comment