“[Sự kiện] Bình chọn anh hình yêu thích – Ver.Trang phục thường ngày 2021”에 관한 1개의 댓글