[Cửa hàng đặc biệt] Cập nhật thông tin cửa hàng đặc biệt tháng 12 tuần 2

Xin chào các nhà chinh phục
Tôi là GM Artemia từ King’s Raid.

Xin giới thiệu đến các bạn thông tin cập nhật Cửa hàng đặc biệt Tuần 2 Tháng 12.
Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo nội dung bên dưới!

[Cập nhật Cửa hàng đặc biệt Tuần 2 Tháng 12]─────────────
★ Bổ sung hệ thống triệu hồi Raider
■ Triệu hồi Raider (1 lần / 10 lần)
– Thời gian : sau bảo trì ngày 8 tháng 12 (Thứ 3) ~ thường niên
– Vị trí : Cửa hàng đặc biệt > Triệu hồi > Triệu hồi Ruby
– Giá : 250 Ruby (1 lần) / 2,500 Ruby (10 lần)
– Chỉ có thể sử dụng Triệu hồi Raider (1 lần/10 lần) sau khi đã hoàn thành màn 1-17.


[Tỉ lệ triệu hồi Raider]


※ Chú ý
– Chỉ số năng lực cố định sẽ được áp dụng khi thu thập mỗi loại Raider lần đầu tiên.
– Khi thu thập trùng lặp Raider vốn đang sở hữu thì sẽ được cấp thay bằng ‘Tinh chất của Raider cấp tương ứng’.
– Khi thu thập trùng lặp Raider thuộc cấp Huyền thoại thì sẽ được cấp thay bằng ‘Tinh chất của Raider tương ứng’.
– Không thể nhận được ‘LINE FRIENDS Raider’ ở các bước [Triệu hồi Raider (1 lần/10 lần)].

■ Triệu hồi Raider LINE FRIENDS đợt 1 (1 lần / 10 lần)
– Thời gian : sau bảo trì ngày 8 tháng 12 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 19/1/2021 (Thứ 3)
– Vị trí : Cửa hàng đặc biệt > Triệu hồi > Triệu hồi Ruby
– Chỉ có thể sử dụng Triệu hồi Raider LINE FRIENDS (1 lần/ 10 lần) sau khi hoàn tất màn 1-17.


[Tỉ lệ triệu hồi Raider LINE FRIENDS đợt 1]


[Danh sách Raider có thể nhận]


※ Chú ý
– Chỉ có thể sử dụng ‘Vé triệu hồi Raider LINE FRIENDS’ để thực hiện [Triệu hồi Raider LINE FRIENDS].
– Chỉ số năng lực cố định sẽ được áp dụng khi thu được các loại Raider lần đầu tiên.
– Khi thu thập trùng lặp Raider vốn đang sở hữu thì sẽ được cấp thay bằng ‘Tinh chất của Raider cấp tương ứng’.
– Khi thu thập trùng lặp Raider thuộc cấp Huyền thoại thì sẽ được cấp thay bằng ‘Tinh chất của Raider tương ứng’.

★ Sản phẩm cập nhật
■ Gói phụ kiện LINE FRIENDS
– Thời gian: sau bảo trì ngày 8/12 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 19/1 (Thứ 3)
– Giới hạn mua : không có giới hạn


※ Thẻ chọn phụ kiện (LINE FRIENDS) : Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được một ‘Cài tóc SALLY’, ‘Cài tóc EDWARD’, ‘Cài tóc LEONARD’ hoặc ‘Cài tóc JESSICA’.

■ Gói Vé triệu hồi Raider LINE FRIENDS
– Thời gian : sau bảo trì ngày 8/12 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 2/3 (Thứ 3)
– Giới hạn mua : Không có giới hạn


※ Vé triệu hồi Raider LINE FRIENDS : khi sử dụng sẽ có thể tiến hành [Triệu hồi Raider LINE FRIENDS đợt 1], nhận được Raider và Đồ ăn Raider theo tỷ lệ nhất định.

■ Gói Vé triệu hồi Raider LINE FRIENDS (10+1)
– Thời gian : sau bảo trì ngày 8/12 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 2/3 (Thứ 3)
– Giới hạn mua : Không có giới hạn

※ Vé triệu hồi Raider LINE FRIENDS x10 : khi sử dụng sẽ có thể tiến hành [Triệu hồi Raider LINE FRIENDS x10 đợt 1], nhận được Raider và Đồ ăn Raider theo tỷ lệ nhất định.

■ Gói Raider tháng
– Thời gian : sau bảo trì ngày 8/12 (Thứ 3) ~ bán thường niên
– Giới hạn mua : mỗi tháng 1 lần ( được đặt lại vào ngày 1 hàng tháng)


※ Thẻ chọn Raider Cổ đại : Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 Raider cấp bậc Cổ đại.

■ Triệu hồi Raider từng ngày một (14 ngày)
– Thời gian : sau bảo trì ngày 8/12 (Thứ 3) ~ thường niên
– Vị trí : Cửa hàng đặc biệt > Gói > Định giá
– Giới hạn mua : 14 ngày kể từ ngày mua 
– Nội dung : Cấp Vé triệu hồi Raider và Hộp đồ ăn Raider vào mỗi ngày đăng nhập trong 14 ngày. (tổng có thể nhận được 14 Vé triệu hồi Raider và 56 Hộp đồ ăn Raider)


※ Vé triệu hồi Raider : khi sử dụng sẽ có thể tiến hành [Triệu hồi Raider], nhận được Raider và Đồ ăn Raider theo tỷ lệ nhất định.
※ Hộp đồ ăn Raider : được cấp tự động vào [Kho > Hàng tiêu dùng] và sẽ nạp vào lượng Đồ ăn Raider khi sử dụng.

■ Gói anh hùng cuối năm
– Thời gian : sau bảo trì ngày 8/12 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 21/12 (Thứ 2) 
– Giới hạn mua : 2 lần trong thời gian sự kiện


※ Thẻ chọn anh hùng T5 cấp 100 (~Isolet) : ~ có thể chọn đến anh hùng Isolet (Không áp dụng chọn anh hùng nhận miễn phí và anh hùng NPC)
※ Thẻ chọn trang phục (đến Halloween 2020) : ~ Có thể chọn đến Halloween 2020. 

■ Gói đề xuất cuối năm 1
– Thời gian : sau bảo trì ngày 8/12 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 21/12 (Thứ 2)
– Giới hạn mua : 3 lần trong thời gian sự kiện


※ Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng : có thể chọn nhận 1 vũ khí chuyên dụng của các anh hùng. (bao gồm anh hùng mới, không áp dụng cho anh hùng NPC)
※ Thẻ chọn bảo vật chuyên dụng : có thể chọn nhận 1 bảo vật chuyên dụng của các anh hùng. (bao gồm anh hùng mới, anh hùng NPC)

■ Gói đề xuất cuối năm 2
– Thời gian : sau bảo trì ngày 8/12 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 21/12 (Thứ 2)
– Giới hạn mua : 3 lần trong thời gian sự kiện


※ Coupon đá linh hồn ngẫu nhiên (chọn lớp) : Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được Coupon đá linh hồn ngẫu nhiên của 1 trong 7 lớp.
※ Thẻ chọn trang bị chuyên dụng : Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 vũ khí chuyên dụng hoặc bảo vật chuyên dụng của anh hùng. (bao gồm anh hùng mới, không áp dụng chọn vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
※ Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng 1 sao : Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 vũ khí chuyên dụng 1 sao. (~ Có thể chọn đến anh hùng Gremory / không áp dụng chọn cho anh hùng NPC)

■ Gói đề xuất cuối năm 3
– Thời gian : sau bảo trì ngày 8/12 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 21/12 (Thứ 2)
– Giới hạn mua : 3 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng 2 sao : Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 vũ khí chuyên dụng 2 sao (~ Có thể chọn đến vũ khí chuyên dụng của Gremory ngoại trừ anh hùng NPC.)

※ Thẻ chọn bảo vật chuyên dụng 2 sao : Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 bảo vật chuyên dụng 2 sao. (Có thể chọn đến bảo vật chuyên dụng của Gremory bao gồm cả anh hùng NPC)
※ Thẻ chọn cổ vật đặc biệt : Bạn có thể chọn trong số các Cổ vật thông thường và Cổ vật sự kiện.

■ Gói may mắn cuối năm
– Thời gian : sau bảo trì ngày 8/12 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 21/12 (Thứ 2)
– Giới hạn mua : 10 lần trong thời gian sự kiện


[Cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong Gói may mắn cuối năm]


※ Có thể nhận được 1 trong số các vật phẩm trên khi sử dụng ‘Gói may mắn cuối năm’.
※ Thẻ chọn trang bị chuyên dụng 1 sao : Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 vũ khí chuyên dụng hoặc bảo vật chuyên dụng 1 sao. Có thể chọn đến anh hùng Gremory / bao gồm anh hùng mới, không áp dụng chọn vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)

■ Gói Ether giá đặc biệt cuối năm
– Thời gian : sau bảo trì ngày 8/12 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 21/12 (Thứ 2)
– Giới hạn mua : 1 lần trong thời gian sự kiện
■ Gói đá linh hồn giá đặc biệt cuối năm
– Thời gian : sau bảo trì ngày 8/12 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 21/12 (Thứ 2)
– Giới hạn mua : 3 lần trong thời gian sự kiện■ Gói trang phục nhân đôi
– Thời gian : sau bảo trì ngày 8/12 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 21/12 (Thứ 2)
– Giới hạn mua : Không có giới hạn
– Giá : 4,000 ruby


※ Thẻ chọn trang phục (đến Halloween 2020): Khi sử dụng, có thể chọn 1 trang phục mong muốn. (Có thể chọn đến Halloween 2020.) 
※ Thẻ chọn trang phục bóng tối : Có thể chọn đến anh hùng Gremory (không áp dụng cho Chúa tể bóng tối Kasel / Frey sa ngã / Kẻ phản nghịch Clause)

■ Gói Ruby khuyến mãi đặc biệt 1
– Thời gian : sau bảo trì ngày 8/12 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 21/12 (Thứ 2)
– Giới hạn mua : 3 lần trong thời gian sự kiện
■ Gói Ruby khuyến mãi đặc biệt 2
– Thời gian : sau bảo trì ngày 8/12 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 21/12 (Thứ 2)
– Giới hạn mua : 3 lần trong thời gian sự kiện■ Gói Ruby khuyến mãi đặc biệt 3
– Thời gian : sau bảo trì ngày 8/12 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 21/12 (Thứ 2)
– Giới hạn mua : 3 lần trong thời gian sự kiện■ Gói phân bổ lại vũ khí linh hồn
– Thời gian : sau bảo trì ngày 8/12 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 21/12 (Thứ 2)
– Giới hạn mua : 3 lần trong thời gian sự kiện
■ Gói luyện lại 1
– Thời gian : 00:00 ngày 15/12 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 21/12 (Thứ 2)
– Giới hạn mua : 5 lần trong thời gian sự kiện■ Gói luyện lại 2
– Thời gian : 00:00 ngày 15/12 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 21/12 (Thứ 2)
– Giới hạn mua : 5 lần trong thời gian sự kiện■ Gói vũ khí chuyên dụng 3 sao giá đặc biệt cuối năm
– Thời gian : 00:00 ngày 15/12 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 21/12 (Thứ 2)
– Giới hạn mua : 3 lần trong thời gian sự kiện


※ Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng 3 sao : Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 vũ khí chuyên dụng 3 sao. (Có thể chọn đến vũ khí chuyên dụng của Gremory ngoại trừ anh hùng NPC.

■ Gói bảo vật chuyên dụng 3 sao giá đặc biệt cuối năm
– Thời gian : 00:00 ngày 15/12 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 21/12 (Thứ 2)
– Giới hạn mua : 3 lần trong thời gian sự kiện


※ Thẻ chọn bảo vật chuyên dụng 3 sao : Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 bảo vật chuyên dụng 3 sao. (Có thể chọn đến bảo vật chuyên dụng của Gremory bao gồm cả anh hùng NPC.

■ Gói NPC tất cả trong một
– Thời gian : 00:00 ngày 15/12 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 21/12 (Thứ 2)
– Giới hạn mua : 1 lần trong thời gian sự kiện


※ Thẻ chọn anh hùng NPC 5 sao : ~ Có thể chọn đến Talisha
※ Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng NPC : Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được một trong số vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC. (~ Có thể chọn đến Talisha / không thể chọn cho anh hùng thường)
※ Thẻ chọn bảo vật chuyên dụng NPC : Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được một trong các bảo vật chuyên dụng của anh hùng NPC. (Có thể chọn đến Talisha. / không thể chọn cho anh hùng thường)

───────────────────────────────────────

Vừa rồi là toàn bộ nội dung cập nhật tại Cửa hàng đặc biệt tuần 2 tháng 12.
Chúc các nhà chinh phạt có khoảng thời gian vui vẻ cùng King’s Raid.

Xin cảm ơn
GM Artemia